بانک جهانی در سال های اخیر،توجه بیشتری به مباحث مربوط به اصلاحات صندوق بازنشستگی عمومی داشته است.این کار به دو دلیل انجام شده استنهادهای مالی به همراه ابزارهای مالی از اجزا اصلی تشکیل دهنده نظام مالی به شمار می روند که حضور فعال آن ها می تواند نویدبخش یک نظام مالی قوی و کارآمد باشد.در پی درگذشت آقای علی اکبر هاشمی رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ، مراتب همدردی عمیق خود را با ملت ایران, جوامع اسلامی و مردم جهان ابراز می دارم.