نهادهای مالی به همراه ابزارهای مالی از اجزا اصلی تشکیل دهنده نظام مالی به شمار می روند که حضور فعال آن ها می تواند نویدبخش یک نظام مالی قوی و کارآمد باشد.

نهادهای مالی به همراه ابزارهای مالی از اجزا اصلی تشکیل دهنده نظام مالی به شمار می روند که حضور فعال آن ها می تواند نویدبخش یک نظام مالی قوی و کارآمد باشد. از آنجا که نهادهای مالی قادرند از یکسو مبدع و مبتکر ابزارهای مالی جدید و شیوه های نوین تامین مالی و معاملات در بازار سرمایه باشند و از سوی دیگر با باه کارگیری و گسترش استفاده از ابزارهای مالی گوناگون موجبات رونق و توسعه بازار را فراهم آورند شاید به تعبیری بتوان این نهادها را محور اصلی و موتور محرکه نظام مالی دانست. در بین نهادهای فعال در بازار مالی ایران صندوق ها از اهمیت به سزایی برخوردارند زیرا این صندوق ها با ایفای نقش واسطه مالی در واقع، سرمایه گذاری افراد غیر حرفه ای را از حالت مستقیم به غیر مستقیم تبدیل می کنند و در این رهگذر مزایایی متعددی را هم برای بازار سرمایه و هم برای سرمایه گذار فراهم می کند. از یک سو، راهکار مناسب برای رشد کمی و کیفی و توسعه پایدار بازارهای سرمایه، تشویق سرمایه گذاری غیر مستقیم و ورود افراد به بازار، از طریق سرمایه گذاری در صندوق ها است. از سوی دیگر، نهادهایی مانند صندوق های سرمایه گذاری این امکان را پدید می آورند که از طریق تشکیل انواع سبدها با ترکیبات گوناگون، اوراق بهادار که هر کدام دارای ویژگی خاص خود هستند در مجموع بتوانند ذائقه و سلیقه اکثر سرمایه گذارن را پوشش دهند. در مجموع صندوق ها با توجه به امکانات و توانایی هایی که در اختیار دارند، تلاش می کنند که سرمایه گذاری در بازار را جذاب تر و فرصت ها و انتخاب های بیشتری را با ریسک کمتر و بازده بالاتر، برای سرمایه گذاران فراهم کنند.